Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gold Academy Artikel 1. Definities In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Gold Academy: Gold Beauty gevestigd aan de Avenue Carnisse 320 te Barendrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 74109316. Cursus/Opleiding/Training: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen docent en cursist. Cursist: de natuurlijk perso(o)n(en) die deelneemt/ deelnemen aan een door Gold Academy aangeboden dienst of daaraan wens(t)(en) deel te nemen. Artikel 2. Toepasselijkheid Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 01-01-2022 tussen Gold Academy en cursist betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en opleidingen. Deze studievoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 3.1 De overeenkomst tussen Gold Academy en cursist komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via email, internet of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging. 3.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de cursist in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de cursus door Gold Academy. 3.3 De cursist schrijft zich in voor de gehele cursus, zoals omschreven op de inschrijfformulier. 3.4 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging. De inschrijving wordt definitief: - wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende cursus te laten doorgaan. - wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende cursus. 3.5 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een cursus vol is, kan de cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursus waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende cursus gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke cursus en gebeurt altijd in samenspraak met de cursist. Artikel 4. Uitvoering cursussen 4.1 Gold Academy verzorgt de cursus zoals deze op de website is omschreven. 4.2 Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig. 4.3 Inhalen/uitstellen van lessen: De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd. 4.4 Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal Gold Academy vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een inhaalles, die door Gold Academy wordt georganiseerd. 4.5 Annulering van cursussen door Gold Academy: in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een cursus is Gold Academy gerechtigd de cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden. De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. Gold Academy zal de cursist een aanbod doen om dezelfde cursus op een andere locatie / tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn. Artikel 5. Examens 5.1 De examens worden afgenomen door een docent van Gold Academy na afronding van de thuisstudie (duur van 4 weken na afronding lesdag(en). De cursist dient zelf zorg te dragen voor tijdige overeenstemming voor en het inplannen van het examen bij Gold Academy. Gold Academy stuurt tijdig een reminder mocht dit niet geval zijn. 5.2 Op de website wordt kenbaar gemaakt wie de verantwoordelijke exameninatoren/docenten zijn. Artikel 6. Annulering cursus (door cursist) 6.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een cursus met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annulerings­regeling: - annulering voordat de cursus is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail; - bij annulering voor aanvang van de cursus is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd; - bij tussentijdse beëindiging van de cursus of indien cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd plus 50% van de overeengekomen prijs naar rato van het aantal reeds verstreken lessen. 6.2 Overmacht: indien een cursist niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist Gold Academy schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus onder de voorwaarde dat: - overmacht kan worden aangetoond met bewijzen cq. verklaringen; - het cursusgeld binnen de gestelde termijn is voldaan; - de vervangende cursus, waaraan de cursist wil deelnemen, ruimte biedt; - de cursus doorgang vindt binnen maximaal één jaar na datum. Indien cursist van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor aanvang van de lessen schriftelijk, per e-mail aan Gold Academy door te geven. Er wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting. Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst 7.1 De cursist kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. 7.2 Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een cursus heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 7.3 Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de cursist een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. De cursist dient het lesmateriaal terug te zenden. 7.4 Met inachtneming van het bepaalde in 7.5, heeft de cursist in geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Gold Academy betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug. 7.5 In geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 dient de cursist eventueel van Gold Academy ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan Gold Academy terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de cursist. 7.6 Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 en 7.3 wordt, zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van Gold Academy aan de cursist van rechtswege ontbonden. 7.7 Geen recht op ontbinding overeenkomstig 7.2 bestaat, als het onderwijs door Gold Academy met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Artikel 8. Prijzen 8.1 De opgegeven prijzen van cursussen zijn prijzen in euro's en vrijgesteld van btw. Prijzen van lesmateriaal zijn inclusief btw. De lesgelden zijn inclusief boeken en examengeld tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. 8.2 De prijzen zoals Gold Academy deze op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. 8.3 De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd. 8.4 Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien. Artikel 9. Levering lesmateriaal 9.1 Gold Academy levert het lesmateriaal tijdig aan de cursist. Het door de cursist bestelde lesmateriaal wordt zover mogelijk voor de aanvang van de cursus verzonden naar het op het aanmeldingsformulier vermelde adres, dan wel in de klas uitgedeeld. 9.2 Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door Gold Academy vervangen, indien dit aan Gold Academy toe te rekenen is. 9.3 De cursist krijgt het door Gold Academy verstrekte lesmateriaal pas in eigendom nadat het volledig verschuldigde lesgeld is voldaan. 9.4 Copyright van alle door Gold Academy gebruikte lesmateriaal en examens berust bij Gold Academy, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal. Artikel 10. Betaling 10.1 Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier door Gold Academy is de cursist het gehele cursusgeld aan Gold Academy verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Gold Academy. Indien sprake is van termijnbetaling zoals vermeld in artikel 10.6, zijn bedragen later opeisbaar. 10.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de vervaldatum. Gold Academy zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen. 10.3 Wanneer het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Gold Academy gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen. 10.4 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal Gold Academy het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten. 10.5 Indien de cursist op het inschrijfformulier aangeeft het studiemateriaal via Gold Academy te willen bestellen, geldt hetgeen wat in voorgaande leden ten aanzien van de betaling van het cursusgeld is bepaald ook voor de betaling van het boekengeld, met dien verstande dat restitutie van boekengeld mogelijk is, mits deze ongeopend teruggestuurd worden binnen 7 werkdagen na ontvangst. 10.6 Betaling in termijnen is mogelijk voor zover dit op de website en in de brochure staat aangegeven. 10.7 De cursist die het cursusgeld via een automatische incasso in maandelijkse termijnen van zijn/haar giro/ bankrekening laat afschrijven, heeft het recht een automatische afboeking binnen 30 dagen terug te laten boeken. De cursist dient zijn/haar bank daar tijdig opdracht toe te geven. Het onrechtmatig storneren van de betaling bevrijdt de cursist echter niet van zijn betalingsverplichting. Artikel 11. Privacy Door cursisten verstrekte informatie wordt door Gold Academy, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Gold Academy zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt Gold Academy zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld. Artikel 12. Vragen en klachten 12.1 Gold Academy streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de cursus binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Gold Academy per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Gold Academy, nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De cursist maakt zijn klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze (kijk voor de klachtenprocedure op: www.goldbeauty/goldacademy/ klachtenprocedure. Alleen dan zal Gold Academy de klacht in behandeling kunnen nemen. Gold Academy adviseert de cursist om de klacht per brief danwel per e-mail te versturen. Gold Academy zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten ter zake verliest. 12.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13. Artikel 13. Geschillenregeling 13.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. 13.2 Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). 13.3 De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 (de klachtenprocedure) bij Gold Academy heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. 13.4 Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 13.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 13.6 Wanneer de cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Gold Academy aan deze keuze gebonden. 13.7 Wanneer Gold Academy een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, vraagt zij eerst de cursist schriftelijk zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Gold Academy kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. 13.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten